SIOS CZ, s.r.o. SIOS CZ, s.r.o. SIOS CZ, s.r.o. SIOS CZ, s.r.o. SIOS CZ, s.r.o. Sekční garážová vrata - Hladký design, šedý lak Bezrámový systém zasklení pergoly, bezpečnostní sklo, rám lakovaný, oboustranné otevírání Zasklení pergoly kombinací rámového systému se sklem a polykarbonátem Zasklení pergoly rámovým posuvným systémem, lakovaný rám Sekční garážová vrata, design drážka, šedý lak Vjezdová brána nesená průjezd 10m, celková délka 14m Vjezdová brána křídlová s bočními pohony, ocelové plotové výplně, plot Best Muro Zastřešení pergoly polykarbonátem 7/16 Zastřešení a zasklení pergoly polykarbonátem s olištováním elox. profily Přístřešek z plného polykarbonátu vynesený na ocelových konzolách

šipka Všeobecné obchodní podmínky

šipka pro prodej služeb společnosti SIOS CZ, s.r.o.

č. 09/2011
které ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy uzavírané s obchodní společnosti SIOS CZ, s.r.o.


šipka I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

 • 1. Veškeré obchody obchodní společnosti SIOS CZ, s.r.o. se řídí výlučně následujícími všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí veškerých smluv, nabídek a potvrzení objednávek ze strany obchodní společnosti SIOS CZ, s.r.o. (jako prodávajícího či zhotovitele - dále jako „Dodavatel") pokud není ve smlouvě mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
 • 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Dodavatele a kupujícího či objednatele (dále jako „Objednatel") při dodávání Dodavatelem zhotovených výřezů a obrobených materiálů Objednateli podle jeho zadání a to jak z materiálů Dodavatele tak i z materiálů poskytnutých Objednatelem.
 • 3. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách obchodní společnosti SIOS CZ, s.r.o. na adrese : http://www.sios.cz/vseobecne_obchodni_podminky.aspx  Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto podmínek.
 • 4. Veškeré vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Objednatel spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. jedná-li se o Objednatele, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

šipka II. ROZSAH DODÁVEK ZBOŽÍ A PRACOVNÍCH VÝKONŮ:

 • 1. Rozsah dodávek zboží či díla (pracovních výkonů) Dodavatele určuje oboustranná písemná smlouva, která může být uzavřena i formou:
  a) písemné nabídky vystavené Dodavatelem a písemně potvrzené Objednatelem (kterým se v případě kupní smlouvy rozumí kupující)
  b) ústní či písemné (i faxové či e-mailové) objednávky vystavené Objednatelem a písemně potvrzené (akceptované) Dodavatelem
 • 2. Změny rozsahu dodávek či díla musí být učiněny v písemné formě.
 • 3. Jakákoliv ujednání obsažená v předchozí korespondenci mezi stranami nebo v předchozím ústním jednáním se stanou neplatnými okamžikem uzavření smlouvy podle čl. II. odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • 4. Objednávka ve smyslu ustanovení čl. II. odstavce 1 písm. b) těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat minimálně:
  a) Identifikační údaje Objednatele, tj. zejména jméno, název či obchodní firmu, sídlo, bydliště či místo podnikání, identifikační číslo, rodné číslo a daňové identifikační číslo, kontakt na objednatele (telefon, fax, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za Objednatele jednat.
  b) Požadovaný rozsah dodávek zboží či díla.
  c) Cena požadovaných dodávek zboží či díla a způsob úhrady ceny.
  d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží bude Objednatelem převzaté v závodě výrobce).
  e) Termín dodávky zboží či díla.
  Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti podle předchozího ustanovení, je ze strany Dodavatele považována za neúplnou a Dodavatel se pokusí kontaktovat Objednatele a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění či doplnění.
 • 5. V případě, že Dodavatel není schopen objednávku vystavenou Objednatelem akceptovat, pokusí se kontaktovat Objednatele a sdělit mu důvody, pro které není jeho objednávka akceptovatelná a sdělit mu podmínky, za kterých by jeho objednávka byly ze strany Dodavatele akceptovatelná. V případě, že Objednatel bude s podmínkami, za kterých je Dodavatel ochoten objednávku akceptovat, souhlasit, je povinen vystavit vůči Dodavateli novou objednávku v souladu s jím sdělenými podmínkami.

šipka III. ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI:

 • 1. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli zboží určené ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 těchto všeobecných obchodních podmínek a převést na Objednatele jakožto kupujícího vlastnické právo či provést pro Objednatele dílo určené ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • 2. Objednatel se zavazuje Dodavateli za dodané zboží či za provedené dílo zaplatit cenu ve výši stanovené ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

šipka IV. CENA DODÁVKY ZBOŽÍ ČI DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • 1. Výše ceny dodávky zboží či díla je stanovena smlouvou uzavřenou podle čl. II, odstavce 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • 2. Dodavatel je jakožto plátce daně z přidané hodnoty oprávněn k ceně dodávky zboží či díla určovat DPH v zákonné výši.
 • 3. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, jsou ceny stanoveny na obchodní paritě provozovny Dodavatele, bez obalu.
 • 4. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad dle skutečně dodaného množství zboží či díla.
 • 5. Objednatel je povinen zaplatit cenu na základě daňového dokladu (dále jen „faktura") vystavené prodávajícím. Splatnost je určena ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 těchto všeobecných obchodních podmínek a v případě, že tak není ujednáno, je faktura v případě platby v hotovosti splatná při dodání zboží či díla, v ostatních případech je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.
 • 6. Dnem úhrady ceny je den připsání peněžních prostředků na účet Dodavatele.
 • 7. Nezaplacení ceny Objednatelem řádně a včas je podstatným porušením smlouvy.
 • 8. Objednatel je povinen žádat zaplacení zálohy ceny dodávky zboží či díla až do výše 80 % ceny s DPH. Pro tyto účely je povinen vystavit zálohovou fakturu(y).
 • 9. Způsob úhrady ceny je stanoven ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Pro případ, že smlouva neobsahuje způsob úhrady ceny je Objednatel povinen zaplatit cenu:
  a) platbou v hotovosti při dodání zboží či díla za základě vystavené faktury
  b) či za podmínky souhlasu Dodavatele bezhotovostně na účet Dodavatele ve lhůtě splatnosti stanovené na faktuře Dodavatele
 • 10. Při bezhotovostní platbě do 1.000,- Kč (bez DPH) je k ceně připočítáván manipulační poplatek ve výši 150,- Kč za každou vystavenou fakturu.
 • 11. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Objednateli v případě prodlení s úhradou faktury či zálohové faktury úrok z prodlení v zákonné výši. Tím nejsou dotčeny jiné nároky Dodavatele, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody.
 • 12. Objednatel není oprávněn zadržovat cenu dodávky zboží či díla, popřípadě její část. Objednatel není oprávněn si jednostranně započítat proti pohledávce Dodavatele z titulu na zaplacení ceny dodávky zboží či díla svou pohledávku za Dodavatelem.
 • 13. Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku či pozastavit dodání zboží či díla Objednateli, který je v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Dodavateli.

šipka V. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA:

 • 1. Zboží či dílo zůstává ve vlastnictví Dodavatele až do splnění všech příslušných nároků, které mu vůči objednateli vyplývají ze smluvního vztahu a to zejména platebních podmínek. Do nabytí vlastnického práva ke zboží není Objednatel oprávněn se zbožím jakkoliv disponovat, tj. zřídit k nim zástavu či prodávat.

šipka VI. MÍSTO PLNĚNÍ:

 • 1. Místem plnění se rozumí provozovna Dodavatele (bez obalu), pokud nebude mezi Dodavatelem a Objednatelem smlouvou podle čl. II. odst. 1 těchto podmínek ujednáno jinak.
 • 2. Objednatel je povinen na výzvu Dodavatele dodávku zboží či dílo vyzvednout a protokolárně převzít od Dodavatele v jeho provozovně.
 • 3. Objednatel nese náklady na balení a dopravu dodávky zboží či díla. Dodavatel je povinen zajistit obaly a dopravu dodávky zboží či díla pouze v případě, že tak bude smlouvou podle čl. II. odst. 1 těchto podmínek ujednáno a že se Objednatel zaváže za obaly a dopravu zaplatit smluvní cenu.

šipka VII. LHŮTA DODÁVKY ZBOŽÍ ČI DÍLA:

 • 1. Pro lhůtu dodávek zboží nebo díla Dodavatele je určující oboustranná smlouva ve smyslu článku II. odstavce 1 těchto podmínek. Předpokladem pro dodržení lhůty je včasné dodání všech podkladů, příslušných povolení, včasných objasnění, schválení plánů, dodržování dohodnutých platebních podmínek a další nutné součinnosti či jiné povinnosti Objednatele.
 • 2. Nejsou-li tyto předpoklady včas splněny, potom je lhůta přiměřeně prodloužena, resp. má Dodavatel právo odstoupit od smlouvy a Objednavatel je povinen zaplatit Dodavateli vzniklé vícenáklady.
 • 3. Lhůta dodávky zboží či díla platí jako dodržená, pokud je zboží či dílo vyzvednuto v dodací lhůtě nebo lhůtě plnění, resp. dodavatel oznámí, že dodávka či dílo je připraveno k vyzvednutí. Jestliže se dodávka opozdí z důvodů způsobených Objednavatelem, pak platí lhůta jako dodržená při oznámení o připravenosti k vyzvednutí během dohodnuté lhůty.
 • 4. Je-li nedodržení lhůty dodávek zboží nebo díla prokazatelně způsobeno vyšší mocí (za vyšší moc je považována např. - mobilizace, válka, vzpoura, stávka, výluka, neudělení vývozního povolení v zemi výrobce či dodavatele, zákaz plnění podle všeobecně platných právních předpisů či interních předpisů výrobce či dodavatele, nebo vznik jiných nepředvídatelných překážek), pak je lhůta přiměřeně prodloužena. Bude-li lhůta dodatečně změněna, pak platí nová dodací lhůta. Tato může být prodloužena o dobu k provedení nutných změn.
 • 5. Je-li nedodržení lhůty způsobeno jiným důvodem než některým z těch, které jsou uvedeny v čl. VII.A, může Objednatel - pokud věrohodně prokáže, že mu na základě zpoždění vznikla škoda - vyžadovat úhradu smluvní pokuty z prodlení za každý ukončený týden zpoždění ve výši 0,05 % až do výše 5% hodnoty oné části dodávky zboží nebo díla, která byla dodána nebo zhotovena opožděně, resp. nemohl být kvůli opožděnému zhotovení jednotlivých příslušných předmětů účelně použit. Smluvní pokuta slouží jako paušální náhrada škody způsobené porušením povinnosti s níž je svázána.
 • 6. Objednatel může vyžadovat smluvní pokutu jako odškodnění z prodlení, pouze za období počínaje prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění.
 • 7. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Objednateli v případě prodlení s převzetím dodávky zboží či díla, k jehož převzetí Dodavatel Objednatele vyzval, smluvní pokutu ve výši 80,- Kč za každý den prodlení.
 • 8. V případě, že je cena či její část hrazena na základě zálohové faktury vystavené po uzavření smlouvy, není dodavatel povinen plnit do doby uhrazení celé účtované částky na svůj účet. Po tuto dobu není v prodlení s plněním své povinnosti.

šipka VIII. PŘECHOD RIZIKA:

 • 1. Veškerá rizika přecházejí na Objednatele v okamžiku, kdy byla dodávka zboží splněna, tj. dnem doručení výzvy Dodavatele podle čl. VI., odst. 2 těchto podmínek.
 • 2. Riziko vlastníka přechází na Objednatele také:
  a) u dodávky zboží či díla, jež má být baleno a dopraveno Dodavatelem dnem odeslání. Balení musí být provedeno pečlivě. Na základě požadavku Objednatele zajistí dodavatel odeslání a pojistí dodávku zboží či díla proti škodě způsobené poškozením, škodě vzniklé při dopravě
  b) pokud je vyzvednutí či zaslání dodávky zboží či díla opožděno na základě požadavku Objednatele, dnem doručení žádosti Objednatele o opoždění vyzvednutí či zaslání dodávky zboží či díla

šipka IX. PŘEVZETÍ DODÁVKY ZBOŽÍ ČI DÍLA:

 • 1. Dodávka zboží či dílo bude převzato Objednatelem i když vykazuje nepodstatné závady.
 • 2. Převzetí dodávky zboží a díla bude Dodavateli Objednatelem písemně potvrzeno na protokolu o dodání.
 • 3. Dílčí a předčasné dodávky zboží a díla jsou možné.

šipka X. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA:

 • 1. Dodavatel není odpovědný za vady dodávky zboží či díla, které vznikly v důsledku dodání nekvalitního materiálu Objednatelem ke zpracování.
 • 2. Dodavatel je povinen během zhotovování díla neprodleně informovat Objednatele o skutečnosti, že Objednatelem poskytnutý materiál za účelem zhotovení díla Dodavatelem nedosahuje požadované kvality či vykazuje jiné vady, které by mohly mít vliv na kvalitu díla. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od oznámení této skutečnosti Dodavatelem rozhodnout, zda se má pokračovat ve zhotovování díla z tohoto materiálu či nikoliv. V případě, že Objednatel v této lhůtě neoznámí Dodavateli toto rozhodnutí, má se za to, že Objednatel souhlasí se zhotovením díla z tohoto materiálu. Po dobu od oznámení skutečnosti podle tohoto odstavce do rozhodnutí Objednatele popř. do marného uplynutí lhůty pro rozhodnutí Objednatele je Dodavatel povinen zdržet se jakékoliv práce na díle a o tuto dobu se prodlužuje lhůta dodávky díla - Dodavatel není v prodlení s plněním díla.
 • 3. Odpovědnost za vady dodaného zboží či díla se řídí ustanoveními Obchodního či Občanského zákoníku.
 • 4. Odpovědnosti se Dodavatel zprostí, neuplatní-li Objednatel svůj nárok na vady dodaného zboží či díla bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však v těchto lhůtách:
  a) zjevné vady dodaného zboží či díla nebo vady v množství při jeho přejímce ihned
  b) ostatní vady dodaného zboží či díla nejpozději do 30ti dnů od převzetí dodávky zboží či díla
 • 5. Oznámení vad dodaného zboží a díla je Objednatel povinen učinit písemně. Součástí reklamace musí být doklady o důvodnosti uplatnění vad dodaného zboží či díla.
 • 6. Předpokladem vyřízení reklamace Dodavatelem je, že Objednatel splnil veškeré jemu náležící povinnosti, mimo jiné pak dohodnuté platební podmínky podle smlouvy či podle těchto podmínek.
 • 7. K odstranění závad poskytne Objednatel Dodavateli příležitost a potřebný čas. Nesplní-li Objednavatel tuto podmínku, ztrácí nárok na uplatnění záruk za vady a reklamace a záruka v tomto případě zaniká. Objednatel nesmí po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního řízení bez souhlasu Dodavatele se zbožím, kterého se reklamace týká, disponovat, jinak záruka zaniká.
 • 8. Pokud uplyne Dodavatelem stanovená dodatečná lhůta pro vyřízení reklamace, aniž dojde k odstraňování nedostatků, bude dohodnut vzájemně další postup.
 • 9. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které byly způsobeny po dni přechodu rizika neodborným nebo nedbalým zacházením, přehnanými požadavky, nevhodnými provozními prostředky, závadnými stavebními pracemi, nevhodnou základovou půdou nebo takovými chemickými, elektrochemickými vlivy, které smlouva nepředpokládá.
 • 10. V případě zásahu Objednatele či třetí osoby neodbornými zákroky nebo úpravnými pracemi ztrácí Objednatel nároky ze záruky a nese následky z toho plynoucí.
 • 11. Dodavatel se zavazuje v případě, že uzná oprávněnost reklamace:
  a) zjištěné vady ve lhůtě tří měsíců od uplatnění reklamace odstranit pokud se jedná o vady odstranitelné
  b) dodat chybějící zboží či části díla ve lhůtě šesti měsíců od uplatnění reklamace
  c) poskytnout slevu z ceny dodávky zboží či díla do tří měsíců od uplatnění reklamace, v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou
  Odstoupit od smlouvy z důvodu neodstranitelných vad dodávky zboží či díla je možno jen po vzájemné dohodě Dodavatele a objednatele.
 • 12. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace Objednatelem do dne vyřízení reklamace způsobem uvedeným v čl. X., odst. 12 těchto podmínek.
 • 13. Vyloučeny jsou další nároky Objednavatele vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti za vady, zejména pak nárok na náhradu škod, které nevznikly na samotném předmětu dodávky. To však neplatí, pokud např. je odpovědnost za zdraví, za újmu osob nebo za škody na soukromě používaných věcech dle zákona o ručení za výrobek nebo v případech úmyslného jednání či hrubé nedbalosti nebo nedostatek garantovaných vlastností ze zákona povinné.

šipka XI. ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ:

 • 1. Změna smlouvy podle čl. II, odst. 1 těchto podmínek je možná pouze způsobem uvedeným v čl. II. odst. 1 těchto podmínek.
 • 2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, kromě případů uvedených v těchto podmínkách a pokud není smlouvou stanoveno jinak, z důvodu prodlení Objednatele s plněním jeho závazku zaplatit cenu dodávky zboží či díla po dobu delší než 10 dní od data splatnosti.
 • 3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů uvedených v těchto podmínkácha poku není smlouvou stanoveno jinak, z důvodu prodlení Dodavatele s plněním jeho závazku dodat Objednateli dodávku zboží či díla včas po dobu delší než 10 dní ode dne konce lhůty dodávky zboží či díla.

šipka XII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY:

 • 1. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Objednateli v případě prodlení s úhradou faktury či zálohové faktury smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím nejsou dotčeny jiné nároky Dodavatele, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody.

šipka XIII. JINÁ PRÁVA A POVINOSTI:

 • 1. Pokud nebude ujednáno jinak, je Dodavatel povinen vrátit Objednateli zbytky zpracovaného materiálu Objednatele, který Dodavatel použil na zhotovení díla. Objednatel je povinen zbytky převzít.
 • 2. Pokud nebude ujednáno jinak, není Dodavatel povinen vrátit Objednateli projektovou dokumentaci (výkresovou dokumentaci) a je povinen tuto skartovat.
 • 3. Objednatel je povinen upozornit Dodavatele na skutečnost, že jím dodaný materiál pro realizací díla obsahuje látky či vlastnosti nebezpečné pro zdraví člověka, že materiál obsahuje nebezpečné látky. Dále je povinen upozornit Dodavatele na speciální pokyny pro hasební zásah, pro zacházení a skladování a pro odstraňování látek či jejich zbytků. V případě, že se jedná o nebezpečné látky je Objednatel povinen výslovně upozornit na Dodavatele na tuto skutečnost a předložit mu bez vyzvání bezpečnostní listy těchto materiálů.

šipka XIV. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ:

 • 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1.9.2011.
 • 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy podle čl. II. odst. 1 těchto podmínek.
2017 © Copyright by SIOS CZ, s.r.o. - Příbram, All rights reserved. Developed by www.WML.cz